กำหนดการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2562

ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ

6.9.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน ด้วยแบบประเมิน SDQ ปีการศึกษา 2561

6.9.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.9.3 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน

6.9.4 กำหนดระยะเวลาในการคัดกรองนักเรียน

6.9.5 ดำเนินการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์

6.9.6 สรุปผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียน     

6.9.7 นำผลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 งานคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 14 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- ครูที่ปรึกษาประเมินพฤติกรรมนักเรียนด้วยแบบประเมิน SDQ (วันที่ 6 ก.ย. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep