กำหนดการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562

จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-15.45 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 กำหนดกรอบการปฏิบัติงานและรูปแบบเอกสารประกอบการเรียน

6.5.3 ดำเนินการจัดทำต้นฉบับ/รับต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละวิชา

6.5.4 ส่งต้นฉบับให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา

6.5.5 อัดสำเนาเอกสารประกอบการเรียนตามจำนวนนักเรียนของปีการศึกษาถัดไป

6.5.6 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 จัดทำ/ผลิตเอกสารประกอบการเรียน
- จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- จัดทำเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep