กำหนดการ

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน

สถานที่ โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็กดี,โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา,โรงเร

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-16.00 งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน  โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนลำพูน,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองภาษาบ้านเด็กดี,โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา,โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ,โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562

รายการกำหนดการของขั้นตอน

2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562
- 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน (วันที่ 19 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยแจกแบบสำรวจให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 7 โรงเรียน (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาล จำนวน 8 โรงเรียน (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- สรุปผลสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- 2. การสำรวจความต้องการนำบุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 (วันที่ 31 ต.ค. 2562)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : -


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep