กำหนดการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562

สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.00

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - บันทึกข้อความ

•เอกสารจาก e-office
- รายงานการประชุมครั้งที่ 2.2562.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.1 วางแผนกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการในการนิเทศ

6.2.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.2.3 ติดตามให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน     

6.2.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.2.5 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)        

6.2.6 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- ประชุมวางแผนการพัฒนาวงสตริงคอมโบโรงเรียน (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 30 ต.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep