กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-12.00 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep