กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”ภาคเรียนที่1 ปี2562

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-16.00

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง “ สืบฮีต   สานฮอย   ย้อนรอยวิถีล้านนา” วัน อังคาร  ที่ 27  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2562ณ  ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม    จ.เชียงใหม่  และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

 ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เรื่อง “ สืบฮีต สานฮอย ย้อนรอยวิถีล้านนา”ภาคเรียนที่1 ปี2562 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep