กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-14.30 ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รูปเล่ม SAR 61 แบบใหม่ ส่งศึกษาธิการ ปรับใหม่ ณ วันที่10.04.62Ok.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

6.3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.2 วางแผนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.3 กำหนดช่วงระยะเวลาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน 

6.3.4 บันทึกข้อความเชิญประชุคณะกรรมการ 

6.3.5 จัดทำวาระการการประชุม        

6.3.6 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.3.7 กำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน     

6.3.8 กำหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

6.3.9 กำหนดเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล 

6.3.10 ดำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล            

6.3.11 วิพากษ์ผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมาตรฐาน      

6.3.12 จัดทำสรุปผลการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล   

6.3.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.3.14 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลมาตรฐาน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียน (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจัดการศึกษา (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านด้านอัตลักษณ์และด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (วันที่ 17 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep