กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2562

จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

สถานที่ ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-17.00 จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ลานกิจกรรม(ลานกิจกรรมบันไดงู)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - กำหนดระเบียบการยืม-คืนประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ

     - จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม

     - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

     - ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร

      - จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 21 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 22 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 23 พ.ค. 2562)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- มอบโล่ยอดนักอ่านกิจกรรม My Book Review Review ปี 6 และ ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2019 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2019 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest 2019 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 19 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1 และ ป. 2 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.5 และ ป. 6 (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- แข่งขัน English Speaking Contest 2019 First round ระดับชั้น ป. 2 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.4-6 รอบตัดสิน (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ MCP Academic Competition 2019 ระดับชั้น ป.1-3 รอบตัดสิน (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 3 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 6 (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 2 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- การแข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 5 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 1 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- แข่งขัน English Speaking Contest 2019 ระดับชั้น ป. 4 (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- จำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 4-6 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียนระดับชั้น ป. 1-3 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนช่วยงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนของห้องสมุดตลอดปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.พ. 2563)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
  
Keep