กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.00 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4.2562.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

6.3.2 กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย

6.3.3 ดำเนินการ/ให้คำแนะนำ/ปรึกษา

6.3.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.3.5 ประชุม ชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย

6.3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.7 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการวางการดำเนินงานพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2562 (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2562 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2562 (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 7/2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 8/2562 (วันที่ 31 ม.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep