กำหนดการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6  ห้องเรียนวิชาพื้นฐาน
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

6.3.1 ศึกษาผลสรุปการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ปีการศึกษา 2561

6.3.2 นำเสนอผลการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการพัฒนา

6.3.3 ปรับปรุงข้อคำถาม

6.3.4 จัดพิมพ์ต้นฉบับ

6.3.5 โรเนียวแบบวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

6.3.6 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล

6.3.7 ดำเนินการเก็บข้อมูล

6.3.8 สรุป และประเมินผล

6.3.9 นำเสนอผลการวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.3.10 นำผลการการสรุปไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 งานวัดเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 26 ส.ค. 2562)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 29 ส.ค. 2562)
- เก็บข้อมูลเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 30 ส.ค. 2562)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep