กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(สระว่ายน้ำ)

เวลา กิจกรรม สถานที่

นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 21 มิ.ย. 2562)
- ครูและนักเรียนชั้น ป.3 ร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEAM เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงครูในกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (วันที่ 27 ส.ค. 2562)
- แข่งขันฟุตบอล 7 คน เปิดกล่องชอล์คมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวนักเรียน (วันที่ 6 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep