กำหนดการ

วันที่ 19 กันยายน 2562

ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "O-NET : Strategic Move for School's English Teacher (Primary Level)"

สถานที่ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 วิเคราะห์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
10.00-11.00 Strategic Move ปรับกลยุทธ์ให้ทันการเรียนยุค 5.0  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
11.00-11.15 พักรับประทานอาหารว่าง  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
11.15-12.00 แผนการปรับคะแนนเฉลย O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ป.6  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.00-13.45 นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ BookFLIX และ Scholastic Early English  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
13.45-15.00 Workshop การใช้งานโปรแกรมและกิจกรรมเสริม  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
15.00-15.15 พักรับประทานอาหารว่าง  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
15.15-16.00 กรณีศึกษาการใช้ BookFLIX & SEE  โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - เอกสารการอบรม
  - เอกสารการอบรม 2

•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายบุคลากร และกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

6.6.2 ประสานงานและดำเนินการส่งครู/บุคลากรเข้าร่วมอบรม       

6.6.3 ติดตามผลการอบรม   

6.6.4 สรุปการอบรม และนำไปขยายผลและแบ่งปันจากครูผู้เข้าอบรมต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา
- งานบริหารฝ่ายวิชาการ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ Career Success Center (CSC) E - Activity และ Monkey Survey (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ส่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "O-NET : Strategic Move for School's English Teacher (Primary Level)" (วันที่ 19 ก.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep