กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน

สถานที่ บ้านเลขที่ 100 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-11.00 ตัวแทนคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนร่วมงานศพและวางพวงหรีด  บ้านเลขที่ 100 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
19.30-20.30

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 บ้านเลขที่ 100 หมู่ 6 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ขอเชิญคุณครูและมาสเตอร์เข้าร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ
- 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมงานศพและวางพวงหรีดบิดาครูกนก ทรรทรานนท์ ครูผู้สอนเครื่องสายตะวันตก สำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 6 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- ตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมร่วมงานศพและวางพวงหรีดสามีของนางบัวลอย วังใน พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- คณะครูร่วมงานศพบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมบิดาของครูเกษสุดา คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมาสเตอร์ศุภกิจ คำลุน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 18 พ.ค. 2562)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในการสวดวจนพิธีกรรมแด่ดวงวิญญาณมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูร่วมงานศพมารดาของครูฉวีวรรณ ศรีอุทัย ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบิดาของมาสเตอร์ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ งานประสานราชการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 9 ก.ค. 2562)
- คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรร่วมงานศพนางอุไร พลฤทธิ์ พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และบุคลากรของโรงเรียนร่วมงานศพมารดาของนายอิทธิพล สิทธิราช นักการฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- สิ้นสุด 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep