กำหนดการ

วันที่ 11 กันยายน 2562

งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรพบพนักงานตรวจความปลอดภัย

สถานที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.30-11.00 งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจรพบพนักงานตรวจความปลอดภัย  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep