กำหนดการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA และตู้ MDB

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-17.00

งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA  ตู้ MDB และปรับปรุงขยายเมนสายไฟด้านข้างอาคารสามัคคีนฤมิต รายละเอียดดังนี้
1. ดับกระแสไฟฟ้า  อาคารสามัคคีนฤมิต อาคารมารีย์ มินิมาร์ท วัดน้อย อาคารกิจกรรม อาคารพิพิธภัณฑ์ และเบเกอรี่  ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. 2. ดับกระแสไฟฟ้า  อาคารมงฟอร์ต บ้านพักภราดา บ้านพักพนักงาน และปั้มน้ำ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. 
3. ดับกระแสไฟฟ้า อาคารเซนต์คาเบรียล ตั้งแต่เวลา 14.30-16.30 น. 

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

- ดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค

- ทำการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคตามปฏิทิน

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.2 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (วันที่ 2 มิ.ย. 2562)
- แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (วันที่ 3 มิ.ย. 2562)
- แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (วันที่ 15 มิ.ย. 2562)
- แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า (วันที่ 20 ก.ค. 2562)
- ตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA และตู้ MDB (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- ปรับปรุงขยายเมนสายไฟด้านข้างอาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 17 ต.ค. 2562)
- ตรวจเช็คหม้อแปลง 500 KVA 250 KVA และตู้ MDB (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- ปรับปรุงขยายเมนสายไฟด้านข้างอาคารสามัคคีนฤมิต (วันที่ 18 ต.ค. 2562)
- แจ้งดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ (วันที่ 18 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep