กำหนดการ

วันที่ 28 กันยายน 2562

ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-17.00 ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์

- ดำเนินการตรวจเช็คระบบ โทรศัพท์

- วางแผนกำหนดปฏิทินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์

- กำหนดเครื่องมือวิธีการในการตรวจเช็ค

- ทำการตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภคตามปฏิทิน

- สรุปผลการติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการวางแผนตรวจเช็คครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3.3 ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
- ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล (วันที่ 28 ก.ย. 2562)
- ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล (วันที่ 29 ก.ย. 2562)
- ตัดต่อเชื่อมสายโทรศัพท์เข้ารางวายเวย์และต่อระบบสายภายในตู้คอนโทรล (วันที่ 30 ก.ย. 2562)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep