กำหนดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562

ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.00

ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

6.2.1 วางแผน กำกับติดตามการดำเนินงานการจัดระบบและพัฒนาหลักสูตร

6.2.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายแนวทาง         

6.2.3 นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาหลักสูตร

6.2.4  ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน           

6.2.5 นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
- ครูวิรัชดา ห้วหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตร STEM และหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ขออนุญาตเข้าพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษาการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาและครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ประชุมเรื่องการจัดทำหลักสูตรพลเมืองดิจิทัล (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- ฝ่ายวิชาการประชุมการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (วันที่ 13 ม.ค. 2563)
- ครูผู้สอนพบที่ปรึกษางานหลักสูตรของโรงเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอน STEM (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียนพบที่ปรึกษางานหลักสูตรของโรงเรียนเรื่องการจัดกิจกรรมเสริม Yes!Genius (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พบที่ปรึกษางานหลักสูตรของโรงเรียนเรื่องการวิเคราะห์ตารางคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ (วันที่ 30 ม.ค. 2563)
- ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระร่วมกับที่ปรึกษางานหลักสูตร เรื่อง การจัดอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (วันที่ 13 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep