กำหนดการ

วันที่ 2 กันยายน 2562

มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.1-3

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.15-08.30 มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.1-3  อาคารมงฟอร์ต(ลานกิจกรรมใต้ถุนตึกมงฟอร์ต)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.7.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนสอบ NT, O-NET, FSG, FSGST

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - นำสรุปผลการจัดกิจกรรม รายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

6.7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - ออกแบบกิจกรรม/ใบงาน

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสารประกอบกิจกรรม

     - ดำเนินการกิจกรรม

6.7.2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์

     - รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - จัดทำเอกสารเตรียมความพร้อมของนักเรียน

     - ประชาสัมพันธ์

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม

     - รายงานผลต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลสรุปไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

6.7.2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ของรางวัล ที่จะได้ใช้ดำเนินงาน

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมต่อฝ่ายวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

6.7.2.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

     - ประชุมวางแผนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     - วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

     - มอบหมายหน้าที่

     - จัดทำเอกสาร ใบงาน แบบประเมิน เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรม

     - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

     - ดำเนินการจัดกิจกรรม

     - ประเมินผลการจัดกิจกรรม

     - สรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรม

     - นำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีต่อไป

6.7.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

      - รับหนังสือเข้าจากฝ่ายวิชาการ

      - ประชุมวางแผนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อแจ้งกิจกรรมที่จะเข้าร่วมแข่งขันและคัดเลือกนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน

      - ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

      - ดำเนินการและเตรียมความพร้อมนักเรียน

      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      ž- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

      ž- ประเมินผลและสรุปผลการแข่งขัน

      - นำสรุปผลการแข่งขันรายงานต่อฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินงานในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
- สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา ปี 2562 ระดับภาคเหนือตอนบน (วันที่ 8 ก.ค. 2562)
- กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 1) (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- กิจกรรม ฝึกสมองประลองปัญญา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ช่วงชั้นที่ 2) (วันที่ 1 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.5 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.6 (วันที่ 6 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.3 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดกับ SUDOKU ระดับชั้นป.4 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 20 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.3 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การแข่งขัน Fun Science ระดับชั้นป.4 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- การแข่งขันสนุกคิดนักวิทย์น้อย ระดับชั้น ป.2 (วันที่ 22 ส.ค. 2562)
- การแข่งขัน Lab กริ๊ง ระดับชั้นป.6 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4-6 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.1-3 (วันที่ 2 ก.ย. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาจัดโดย สสวท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (วันที่ 15 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 ครั้งที่ 2 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 ครั้งที่ 2 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นป.4 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพลังงานสัญจร ปี 2562 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (วันที่ 11 ก.พ. 2563)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม STEM ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ Smart Dustbin (วันที่ 13 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep