กำหนดการ

วันที่ 4 กันยายน 2562

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำกิจกรรม STEAM

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-15.45

กิจกรรม STEAM Education MCP Racing Car  P.5

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้

4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้

4.1.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

4.1.2 พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระและหลักสูตรฉบับครูผู้สอน

4.1.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

4.1.4 กำกับ ติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ

4.1.5 ประสานงาน กำกับ ติดตามและดูแลการเรียนการสอนรวมของนักเรียนทั้งระดับชั้น

4.1.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

4.1.7 จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายและเข้าร่วมแข่งขันทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.1.8 ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด

4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 4 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการครู ป.5 (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการผู้ปกครองห้องเรียน ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 13 ส.ค. 2562)
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำกิจกรรม STEAM (วันที่ 4 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมเกมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมบูรณาการ THE GOLDEN AGE OF EMPIRES (วันที่ 27 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep