กำหนดการ

วันที่ 10 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-16.00

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 6.(ร่าง)ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 62 (กก.ร่วมวิเคราะห์).docx - แบบให้นำหนัก SWOT รร.2562.xlsx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

6.5.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำ

6.5.3 ประชุม วางแผนจัดทำรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.5.4 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

6.5.5 วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนตามหลักวิชาการ

6.5.6 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงสร้างระบบ/แผนงาน โครงการ กำหนดฝ่ายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายและยุทธศาสตร์

6.5.7 จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

6.5.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปเล่ม และนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาลงนาม

6.5.9 จัดส่งรูปเล่มให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

6.5.10 ประเมินและสรุปผลกระบวนการจัดทำ

6.5.11 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันที่ 2 ส.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 3 (วันที่ 12 ธ.ค. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 4 (วันที่ 6 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5 (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 ครั้งที่ 5 (วันที่ 14 ม.ค. 2563)
- ประชุมวิเคราะห์ และกำหนดร่างตัวชี้วัดแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วันที่ 28 ก.พ. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep