กำหนดการ

วันที่ 10 กันยายน 2562

วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project"

สถานที่ ร้านเบเกอรี่(ร้านเบเกอรี่ MON FRERE BY MCP)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.15-15.00

นักเรียนระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program ลงมือปฎิบัติทำบาร์บีคิว

 ร้านเบเกอรี่(ร้านเบเกอรี่ MON FRERE BY MCP)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ

6.6.1 วางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.6.2.1 จัดระบบการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

         - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - กำกับติดตามการเรียนภาษาอังกฤษโปรแกรม Rosetta Stone

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.2 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน หลักสูตร English Program

          - สำรวจข้อมูล/สถานที่จัดกิจกรรม

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

          - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

          - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

     6.6.2.3 นำเสนอผลงานนักเรียนด้านภาษาอังกฤษ 

          - แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ      

          - ประชุมวางแผนกำหนดคุณภาพ เป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ

         - ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

         - นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ 

         - ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

         - นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.6.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.6.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้งานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษให้มีคุณภาพ
- กิจกรรม Care for a Plant กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราจะสามารถดูแลต้นไม้ของเราอย่างไรให้เติบใหญ่อย่างแข็งแรง (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- นักเรียนชั้น ป.2 หลักสูตร English Program ทำการทดลองเรื่อง "Animal response and stimuli" สิ่งมีชีวิตแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้อย่างไร? (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษร่วมกับครูที่ปรึกษา ป.1, ป.3 และ ป.5 หลักสูตร English Program สำรวจสถานที่และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา (วันที่ 22 ก.ค. 2562)
- วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.3 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project" (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- วิชาสุขศึกษา ระดับชั้น ป.4 หลักสูตร English Program จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน "Health and Safety Practical Food Project" (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร English Program (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร English Program (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลักสูตร English Program (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- กิจกรรม "The Haunted Halloween 2019" ของนักเรียนหลักสูตร English Program (วันที่ 31 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตร English Program (วันที่ 1 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program (วันที่ 1 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep