กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-10.00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- บันทึกข้อความเชิญประชุมคณะกรรมการสารสนเทศ Ray.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ

6.10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสารสนเทศ

6.10.2 ประชุมจัดวางแนวทางการจัดทำสารสนเทศโรงเรียน (12.3.1) (GR 1.3, GR.3.2) (TQA 4.2)

6.10.3 การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 

6.10.4 จัดทำรูปเล่มรายงานสารสนเทศ

6.10.4.1 ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บตามกรอบสารสนเทศที่กำหนด

6.10.4.2 กำหนดวิธีการและรูปแบบจัดทำรายงานสารสนเทศ

6.10.4.3 จัดทำรายงานสารสนเทศฉบับร่าง

6.10.4.4 นำเสนอรายงานสารสนเทศฉบับร่าง แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข

6.10.4.5 ดำเนินการแก้ไขรายงานสารสนเทศตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้ข้อเสนอแนะ

6.10.4.6 ดำเนินการจัดทำรายงานสารสนเทศฉบับสมบูรณ์

6.10.4.7 นำเสนอรายงานสารสนเทศให้ผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม

6.10.4.8 จัดทำสำเนารายงานสารสนเทศ

6.10.5 เผยแพร่รายงานสารสนเทศ (GR.1.3, 3.2 5.1) (TQA.4.2)

6.10.6 ประเมินผล และสรุปการดำเนินงานเพื่อนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 สร้างระบบ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล รายงานข้อมูลสารสนเทศ
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศ ของโรงเรียน ครั้งที่ 2/2562 (วันที่ 11 มี.ค. 2563)

แผนงาน : จัดระบบให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อประเภทดิจิตอล และโสตทัศนูปกรณ์ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep