กำหนดการ

วันที่ 5 กันยายน 2562

จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการพิจารณาการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-09.00 จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการพิจารณาการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชาสัมพันธ์

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น
- 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น (วันที่ 1 พ.ค. 2562)
- ศึกษาข้อมูลและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- ศึกษาและประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 (วันที่ 15 ส.ค. 2562)
- จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการพิจารณาการให้รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 ก.ย. 2562)
- จัดเก็บหนังสือเข้าเรื่องการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6.1.1 การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ เช่น รางวัลครูดีเด่นของมูลนิธิฯ รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูดีเด่นสมาคมโรงเรียนเอกชน เป็นต้น (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep