กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2562

นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.00-15.00

นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปี2562

 ห้องเรียนตึกมงฟอร์ตและตึกสามัคคีนฤมิต
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ

6.3.1 ประชุมวางแผนและกำหนดการการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.3.2 ดำเนินการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามกำหนดการที่กำหนดไว้

6.3.3 นำผลการนิเทศไปแจ้งให้ครูผู้สอนเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

6.3.4 สรุปรายงานการติดตาม และนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส่งฝ่ายวิชาการ

6.3.5 นำสรุปรายงานไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ตรวจติดตามและนิเทศการสอนของครูในกลุ่มสาระ
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 11 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 16 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 17 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 18 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- นิเทศการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 (วันที่ 20 ก.ย. 2562)
- ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกียวกับการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกียวกับการจัดการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 17 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 18 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 20 ก.พ. 2563)
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี2562 (วันที่ 21 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep