กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2562

งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.45-10.00 สอบสัมภาษณ์ Anna Morton  อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)
10.20-11.05 สอบปฏิบัติ (สอบสอน) วิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตร English Program  อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน E.P.2/8)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.4.1 ศึกษาข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินการ 

6.4.2 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด 

     6.4.2.1 วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหา คัดเลือก จัดครูเข้าสอน

         - แต่งตั้งคณะกรรมการ

         - วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ   

         - กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

         - ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร และดำเนินการคัดเลือก 

         - นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

      6.4.2.2 การจัดการเรียนการสอน      

         - ประสานงานจัดนักเรียนและครูเข้าชั้น       

         - กำหนดหน้าที่ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน 

         - กำกับติดตามการจัดทำแผนการสอนของครู

         - กำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนของครู

         - กำกับติดตามและควบคุมคุณภาพแบบทดสอบ หลักสูตร EP และ IE

         - กำกับติดตามงานวิจัยในชั้นเรียนของครู

         - กำกับติดตามการผลิตสื่อการสอนของครู

         - ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภายนอก

     6.4.2.3 จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนหลักสูตร English Program

         - ประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

         - ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - กำกับติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 

         - ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

         - ติดตามผลการสอบ

         - นำผลการสอบไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.4.3 ติดตามประเมินและสรุปผลการดำเนินการของแต่ละกิจกรรม

6.4.4 สรุปผลการติดตาม และวางแผนในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดระบบการจัดการเรียนการสอน EP และ IE ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการสอนโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 17 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 30 พ.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 31 พ.ค. 2562)
- เริ่มโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียนของครูชาวต่างประเทศ (ASL: After School Learning) (วันที่ 4 มิ.ย. 2562)
- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานทั้งฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียนให้กับครูชาวต่างประเทศ (ครูใหม่) (วันที่ 7 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 5 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 18 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษขออนุญาตนำครูชาวต่างประเทศใหม่เข้าพบผู้อำนวยการ (วันที่ 26 ก.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 30 ส.ค. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 6 ก.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ก.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge YLE สำหรับนักเรียนหลักสูตร English Program ชั้น EP 2, EP 4 และ EP 6 (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 ก.พ. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 25 ก.พ. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 26 ก.พ. 2563)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษสอบคัดเลือกบุคลากรชาวต่างประเทศ (วันที่ 27 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep