กำหนดการ

วันที่ 13 กันยายน 2562

ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.1 ศึกษาผลสรุปการจัดกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

6.14.2 รับจดหมายแจ้งจากมูลนิธิฯ

6.14.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.14.4 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักเรียนที่สนใจเพื่อเข้ากิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.5 ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ

6.14.6 เบิกงบประมาณ

6.14.7 ลงปฏิทินกิจกรรมแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.8 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21

6.14.9 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.14.10 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.14 กิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21
- สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 7 ก.ย. 2562)
- สำรวจค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 8 ก.ย. 2562)
- งานอภิบาลขอคำปรึกษาเรื่องรูปนักบุญและค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 10 ก.ย. 2562)
- ประชุมเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 13 ก.ย. 2562)
- ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- งานอภิบาล สำรวจสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 5 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 7 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่ 21 (วันที่ 8 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep