กำหนดการ

วันที่ 12 กันยายน 2562

ม.ไกรวุฒิติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เรื่องการจัดกิจกรรม MCP October Course

สถานที่ โรงแรมดาราเทวี, โรงแรมแชงกรีล่า, โรงแรมปิงนครา

เวลา รายการ
13.00 - 15.45 ติดต่อประสานงาน การจัดกิจกรรม MCP October Course วันที่ 13 ก.ย. 2562

สถานที่:โรงแรมดาราเทวี, โรงแรมแชงกรีล่า, โรงแรมปิงนครา

ผู้รับผิดชอบ: ม.ไกรวุฒิ กตัญญูกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ใบออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 19 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย (วันที่ 6 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมค่าย Inspire Your Passion กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษาและภาษาไทย (วันที่ 7 ก.ค. 2562)
- กิจกรรม STEAM ศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 12 ก.ค. 2562 (วันที่ 12 ก.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 5 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (วันที่ 8 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้น ป.5 (วันที่ 21 ส.ค. 2562)
- ม.ไกรวุฒิติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เรื่องการจัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 12 ก.ย. 2562)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (วันที่ 11 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- กิจกรรม STEM ครั้งที่2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- กิจกรรม STEM ครั้งที่2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 13 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep