กำหนดการ

วันที่ 16 กันยายน 2562

ซ้อมดนตรีไทยนอกสถานที่

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
12.20-12.50 ซ้อมดนตรีนอกสถานที่  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : สร้างและพัฒนาวงดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมืองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep