กำหนดการ

วันที่ 24 กันยายน 2562

ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
15.30-16.00 ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 141-บันทึกข้อความเชิญประชุมครูใหม่.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562)
- 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562) (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 3 ก.ย. 2562)
- ประชุมการแสดงกิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจผู้เข้าร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 8 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจับสลากกิจกรรมบัดดี้ (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 28 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 29 พ.ย. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและกิจกรรมงานครอบครัวครูและครอบครัวนักการฯ (วันที่ 11 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- เชิญผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานและร่วมงานวันครอบครัวครูมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ธ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต (21 ธันวาคม 2562) (วันที่ 31 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep