กำหนดการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื่อ

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-11.30

การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื่อ

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 การจัดการเรียนการสอน          

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน     ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียน    การสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหารติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหารติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และโปรแกรมนักเรียนจีน 6.3.2 การนิเทศการสอน             

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - นิเทศ กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน         

     - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป       

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

            - ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล เพื่อนำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 จัดระบบการจัดการเรียนการสอนโปรแกรมนักเรียนจีนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมานิเทศติดตามการสอนของนักศึกษา (วันที่ 19 ก.ย. 2562)
- ครูจากสถาบันขงจื้อมาปรึกษาหารือเรื่องการสอบวัดระดับภาษาจีน YCT (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- การสอบวัดระดับภาษาจีน YCT ของนักเรียน ป.6 โดยสถาบันขงจื่อ (วันที่ 21 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep