Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร +

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- นักเรียนมาโรงเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 5 มี.ค. 2563)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 มี.ค. 2563)
แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ ฝ่าย : ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบ : มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
จัดกิจกรรม MCP October Course
วันที่ 10 ตุลาคม 2562

สถานที่ Montfort College Primary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
08.30-11.30 กิจกรรมภาคเช้า  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
11.30-12.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
12.30-15.30 กิจกรรมภาคบ่าย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(10)  
         
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ