กำหนดการ

วันที่ 27 กันยายน 2562

ประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.00 ประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 038 บันทึกข้อความเชิญประชุมวางแผนจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กิจกรรมการค้นหาศักยภาพพิเศษของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.3
- ประชุมวางแผนการจัดทำห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพทางการคิด (วันที่ 27 ก.ย. 2562)

แผนงาน : ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep