กำหนดการ

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 (Open house) ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.00-- ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 (Open house) ปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย เรื่อง "การจัดการเรียนการสอน (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางมาศึกษาดูงานระบบ SWIS ด้านวิชาการของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 14 มิ.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาจีน (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 31 ก.ค. 2562)
- ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- นักเรียนมาโรงเรียนวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 26 ก.ย. 2562)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ประชุมครูผู้สอนภาษาจีนเรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 30 ก.ย. 2562)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 4 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 7 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 8 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 9 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 10 ต.ค. 2562)
- จัดกิจกรรม MCP October Course (วันที่ 11 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 21 ต.ค. 2562)
- ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การเตรียมความพร้อมนักเรียน ป.1 (Open house) ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 ต.ค. 2562)
- ครูวิรัชดาประชุมครูผู้สอนเพื่อชี้แจงการเป็นครูกลุ่ม Champion (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ (วันที่ 28 ต.ค. 2562)
- เปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 2 พ.ย. 2562)
- ประชุมครูกลุ่ม Champion เรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้ (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุมครูผู้สอน เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง โครงการ April Course (วันที่ 5 ก.พ. 2563)
- ปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 7 มี.ค. 2563)
- ครูมาปฏิบัติงานวันสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 13 มี.ค. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep