กำหนดการ

วันที่ 25 ตุลาคม 2562

เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน

สถานที่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.30 เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 31.pdf - อาหารเสริม(นม) (3) PowerPoint อบรม 25-26 ต.ค.62.pptx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.5.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.5.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง

6.5.3 รับหนังสือเข้า/คำสั่ง/นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ

6.5.4 วางแผนการดำเนินงาน

6.5.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา

6.5.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษา  ดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน

6.5.7 ประสานงานการเงินในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด

6.5.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.5.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

6.5.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี เบิก-จ่าย

6.5.11 ติดตามรวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ

6.5.12 ติดตามรายงานผลการศึกษาดูงานอบรม

6.5.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.5.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- งานประสานราชการเข้าร่วมอบรมระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-service) (วันที่ 17 ส.ค. 2562)
- เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 25 ต.ค. 2562)
- เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้ด้านเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน (วันที่ 26 ต.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานและดำเนินการด้านเอกสารตามระเบียบของทางราชการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานราชการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep