กำหนดการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สอง

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00-08.00

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมรับประทานอาหารเช้า

 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
09.00-09.30 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารชี้แจงแนวทางการตรวจเยี่ยม  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
09.30-12.00 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลตามตารางนัดหมาย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
13.00-13.15 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
13.15-16.30 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเก็บข้อมูลตามตารางนัดหมาย  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
16.30-18.00 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมรวบรวมข้อมูล พิมพ์ผลการตรวจเยี่ยม  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
18.00-19.00 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมรับประทานอาหารเย็น  อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
19.00-20.30 ประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก

6.5.1 รับหนังสือเข้าจากมูลนิธิฯ 

6.5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ   

6.5.3 กำหนดการรับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากมูลนิธิฯ

6.5.4 ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

6.5.5 วางแผนกระบวนการรับการประเมินพร้อมเบิกค่าใช้จ่าย                    

- ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม             

- ค่าเลี้ยงรับรอง                           

- ค่าที่พักผู้ประเมิน                        

- ค่าของที่ระลึก                            

- ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และตกแต่งสถานที่

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์              

6.5.6 ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

6.5.7 ดำเนินการรับการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ     

6.5.8 สรุปผลการประเมินภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ           

6.5.9 แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

6.5.10 รวบรวมรายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

6.5.11 ประเมินผลกระบวนการรับการประเมิน

6.5.12 นำผลการประเมินกระบวนการมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายในจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ หรือหน่วยงานภายนอก
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันแรก (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานจากมูลนิธิฯ (วันที่ 12 พ.ย. 2562)
- รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สอง (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการและรับฟังแนวทางการตรวจเยี่ยมมาตรฐานการศึกษาจากมูลนิธิฯ (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สาม (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- รับการตรวจเยี่ยมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากมูลนิธิฯ วันที่สี่ (วันที่ 15 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep