กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-15.30 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายงานการประชุม 061162.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep