กำหนดการ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.30-14.30

ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- หนังสือ.jpg
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 14 พ.ค. 2562)
- ศึกษา ประสานข้อมูลการขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- งานนโยบายแผนและกำกับติดตามเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลด้านการศึกษาและการเรียนรู้ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2562 (วันที่ 2 ก.ค. 2562)
- ผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนิเทศและบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษา (วันที่ 7 พ.ย. 2562)
- สิ้นสุด 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep