กำหนดการ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน

สถานที่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
14.30-16.00 การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน 1. Miss Yexin Lin  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน

6.6.1 วางแผนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน        

6.6.2 ดำเนินการตามแผนในแต่ละกิจกรรมที่กำหนด

    - ดำเนินการตามแผนงาน            

    - จัดเตรียมเอกสาร รายงานต่าง ๆ 

6.6.2.1 สวัสดิการรักษาพยาบาล (ประกันสุขภาพครูและการตรวจสุขภาพประจำปี)   

    - ค่าประกันสุขภาพครูชาวต่างประเทศ

    - ค่าขวัญและกำลังใจ (กระเช้าของขวัญ, คลอดบุตร, แต่งงาน, ตั๋วเครื่องบิน)

6.6.2.2 การต่อวีซ่า/ใบอนุญาตทำงานครูต่างประเทศ

6.6.2.3 สวัสดิการสำหรับนักศึกษาจีน

    - ค่าประกันสุขภาพนักศึกษา        

    - ค่าอาหารเช้า/เย็น นักศึกษาฯ     

    - ค่าเลี้ยงรับรอง           

    - ค่าเบิกรักษาพยาบาลล่วงหน้า     

    - ค่าของที่ระลึก            

    - ค่าทัศนศึกษา            

6.6.2.4 การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ

6.6.3 กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน    

6.6.4 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 จัดระบบการบริหารงานธุรการโปรแกรมนักเรียนจีน
- รับครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย (วันที่ 26 มิ.ย. 2562)
- ส่งครูจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 1 ราย (วันที่ 28 มิ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 10 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 11 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 12 ส.ค. 2562)
- การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน เพื่อนำมาประกอบเอกสารฯ การต่ออายุวีซ่า (วันที่ 24 ก.ย. 2562)
- การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน (วันที่ 5 พ.ย. 2562)
- นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตู จำนวน 6 ราย จะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- การขอหนังสือรับรองแก่นักเรียนจีน จำนวน 1 คน (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 24 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 25 ธ.ค. 2562)
- กิจกรรมทัศนศึกษานักศึกษาฝึกสอนชาวจีน ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (วันที่ 26 ธ.ค. 2562)
- นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูเดินทางกลับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (วันที่ 8 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep