กำหนดการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1)

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.15

ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3)
08.30-09.50 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1)
09.30-10.00

ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3)
10.15-11.35

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1)
11.45-12.45 ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3)
13.00-14.20 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3  อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep