Montfort College Primary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562) +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.17.7 การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 18-22 พ.ย. 2562)
- การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 19 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 20 พ.ย. 2562)
- การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 22 พ.ย. 2562)
แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน
โครงการ : -

หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่าย : ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุทธิพร    ใจกว้าง
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ :       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543)
กำหนดการ
การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1)
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
07.30-08.15

ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่  
08.30-09.50 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1  อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
09.30-10.00

ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่  
10.15-11.35

การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

 อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  
11.45-12.45 ลงทะเบียนการเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน3) มิส  ณัฏฐกมล    ป่าไร่  
13.00-14.20 การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3  อาคารมารีย์(ห้องเรียนกิจกรรมดนตรี 1) มิส  วิรัชดา    เลิศรมยานันท์  

Word  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(1)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

  โพสต์ภาพ