กำหนดการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-17.00 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562  อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายละเอียดการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุกับบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผน/พิจารณาคัดเลือกบริษัททำประกันฯ ผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประชาสัมพันธ์และสำรวจผู้เข้าร่วมการทำประกันฯ

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ดูแล/ติดตามการใช้สิทธิประกันฯ

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
- 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (วันที่ 1 ก.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 (วันที่ 13 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (วันที่ 14 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการเข้าร่วมทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุของบุคลากรประจำปี 2563 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (วันที่ 15 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2562 (วันที่ 18 พ.ย. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- สิ้นสุด 6.2.1 การจัดสวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (วันที่ 30 ม.ค. 2563)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep