กำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.20 เคารพธงชาติและกิจกรรมหน้าเสาธง  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
08.20-09.00 เปิดกิจกรรมบูรณาการ Wisdom of the Zodiac  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
09.00-11.45 กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องแขวน Mobile Zodiac  สนามกีฬา(สนามฟุตซอล)
11.45-13.00 พักกลางวัน  อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)
13.00-15.00 กิจกรรมบูรณาการเรียน รู้ ศึกษา ดาราศาสตร์  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
15.00-15.45 ทำใบงาน/Reflection/ปิดกิจกรรมบูรณาการ  อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 350 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมบูรณาการ_ป.2_ครั้งที่_2.2562.doc
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ใบออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- กิจกรรมบูรณาการ ระดับชั้นป.2 เรื่อง ร้อยเรื่องภูมิปัญญา รู้คุณค่าเกษตรอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 16 ส.ค. 2562)
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง Wisdom of the Zodiac (วันที่ 22 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระศิลปะ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep