กำหนดการ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สถานที่ ห้องประชุมกิจการนักเรียน Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.30-10.30

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

 ณ ห้องประชุมกิจการนักเรียน อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ดูแล กำกับ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep