กำหนดการ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-11.30 รับมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.17.9 ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่​ 30 พ.ย. 2562)


แผนงาน : ดำเนินงานธุรการ ให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายธุรการ-การเงิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep