กำหนดการ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)

เวลา กิจกรรม สถานที่
17.00-18.00 ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

6.6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ

6.6.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.4 ประชาสัมพันธ์ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

6.6.5 ออกแบบแผนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

     - ตาราง พหุปัญญา

     - ใบออกแบบหน่วยการเรียนรู้

     - ใบงานกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.6.6 ดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ

       - ค่าอาหารนักเรียน ครูและวิทยากร

     - ค่าเดินทาง และค่าบำรุงสถานที่

     - ค่าดำเนินงานการจัดกิจกรรม

6.6.7 ประเมินผล

6.6.8 สรุปผลการจัดกิจกรรม

6.6.9 จัดทำรูปเล่มส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.6.10 นำสรุปการจัดกิจกรรมไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 ประสานงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
- ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (วันที่ 23 ส.ค. 2562)
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญาระดับชั้น ป.4 เรื่อง The Wonders of Longan (วันที่ 28 ส.ค. 2562)
- ประชุมครูระดับชั้น ป.4 เรื่องแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับชั้น ป.4 (วันที่ 25 พ.ย. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep