กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2562

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่ อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(สำนักงาน งานอาคารสถานที่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-12.00 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป  อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(สำนักงาน งานอาคารสถานที่)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ครั้งที่ 3.rar
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย  6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 2 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายวิชาการ และสำนักผู้อำนวยการ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep