กำหนดการ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (TESET)

สถานที่ ศาลามารีย์

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-08.30 รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (TESET)  ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก

6.8.1 ศึกษาข้อมูลจากการรับหนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขันของหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 

6.8.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม

6.8.3 ดำเนินการจัดเตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

6.8.4 จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 

6.8.5 ติดตาม ประเมินผล และสรุปผล

6.8.6 นำผลสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- ประชุมคณะกรรมการการให้รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือสถาบันที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 (วันที่ 1 ก.ค. 2562)
- ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 9 ส.ค. 2562)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 14 ก.ย. 2562)
- รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านการคำนวณ (Numeracy) จากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และการสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 (TESET) (วันที่ 27 พ.ย. 2562)
- นักเรียนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- รองผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 (TOP 100), รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ของมูลนิธิบาร์เดอร์ฮีแลร์, เกียรติบัตรนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, การแข่งขัน Asmo Thai Competition 2019, การทดสอบความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ “เพชรบวรวิทย์”, การสอบสอบแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562, การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SEAMO 2019 และการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ TIMO (วันที่ 24 ก.พ. 2563)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep