กำหนดการ

วันที่ 10 ธันวาคม 2562

กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19

สถานที่ อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30-08.00 ลงทะเบียนพร้อมกัน  พุทธสถานเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08.00-08.15 พิธีเปิดโครงการ ยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19  พุทธสถานเชียงใหม่ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
08.15-09.30

ออกเดินทางไปวัดบ้านเด่น

 วัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
09.30-10.30

ไปวัดบ้านเด่น นมัสการครูบาเทืองและเยี่ยมชมสถานที่วัดบ้านเด่น (วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน)

 วัดบ้านเด่น ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
10.30-12.00

ชมการแสดงของลิง

 โรงเรียนลิง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ริมน้ำตกแม่สาน้อย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
13.00-15.00

เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เดินสะพาน CANOPY WALKWAY ชมอาคารแสดงพืชเรือนกระจก อาคารพรรณไม้กล้วยไม้ไทย

 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
15.00-16.00 เดินทางกลับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 097 ขอแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

- ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาเข้าร่วมการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ส่งแบบตอบรับการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสาน กำกับ ติดตามการฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1) การประกวด

2) การแข่งขัน

3) การร่วมกิจกรรม

- บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- ประชุมการจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 มิ.ย. 2562)
- ฝ่ายกิจการนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับเด็กชายกันต์ธีร์ ชวชาติ นักเรียนชั้น ป.4/8 ที่ได้รับเกียรติบัตรเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ (วันที่ 25 ก.ย. 2562)
- ครูฝ่ายกิจการนักเรียนเยี่ยมค่ายลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 2 ต.ค. 2562)
- ประชุมการจัดกิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (วันที่ 29 ต.ค. 2562)
- กิจกรรมยุวพุทธฯ สัญจร ครั้งที่ 19 (วันที่ 10 ธ.ค. 2562)
- นักเรียนรับเกียรติบัตร เด็กดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปี 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- นักเรียนชมรมนาฏศิลป์ แสดงชุดยุวนาฏตนารี กินรีหิมพานต์ งานวันเด็กกาดสวนแก้ว 2563 (วันที่ 11 ม.ค. 2563)
- รองผู้อำนวยการมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้กับหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) (วันที่ 22 ม.ค. 2563)
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณา นักเรียนที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (วันที่ 27 ม.ค. 2563)
- นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 (วันที่ 6 ก.พ. 2563)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep