กำหนดการ

วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13.00-14.00 ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
- ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ซ้อมการแสดงงานประจำปี 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (วันที่ 6 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep