กำหนดการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

ตัวแทนครูเข้าร่วมวันครูคำสอนไทย

สถานที่ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
16.30-19.30 ตัวแทนครูเข้าร่วมวันครูคำสอนไทย  ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.1 ศึกษาผลสรุปการร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561

6.13.2 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

6.13.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

6.13.4 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.13.5 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 

6.13.6 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ 

6.13.7 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.13.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
- งานอภิบาลร่วมงานฉลองอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ พร้อมเลี้ยงอาหารงานบวชพระสงฆ์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- ผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครูคำนับพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 27 ก.ย. 2562)
- สวดรูปประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมสวดสายประคำเดือนแม่พระ (วันที่ 24 ต.ค. 2562)
- คำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันฉลองศาสนนาม (วันที่ 3 ธ.ค. 2562)
- ตัวแทนครูเข้าร่วมวันครูคำสอนไทย (วันที่ 16 ธ.ค. 2562)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep